Cele
Stowarzyszenia
 • Kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą;
 • Zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce;
 • Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach
  węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp;
 • Monitoring realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych
  ze źródeł publicznych i prywatnych;
 • Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza
  (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych);
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi (jednostkami publicznymi, stowarzyszeniami, związkami międzygminnymi)
  ze Skandynawii, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (basenu Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego)
  na rzecz aktywizacji Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, wzmocnienia jego potencjału ekonomicznego i pozycji politycznej w Europie;
 • Udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej, posiedzeniach zespołów i komitetów dotyczących korytarza.
demo-attachment-69-circle