Porozumienie
samorządowe dla Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk

Porozumienie samorządowe dla Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk zostało podpisane w dniu 9 grudnia 2013 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i stanowi ono odnowienie porozumienia zawartego 14 listopada 2003 roku. Sygnatariuszami Porozumienie byli: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), Związek Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), Związek Miast Nadwiślańskich (ZMN), Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk (SPR KTBA), Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty. Po rozwiązaniu Samorządowego Stowarzyszenia Autostrady A1 i Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty w 2016 roku oraz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w 2018 roku Porozumienie funkcjonuje w uszczuplonym składzie opierającym się głównie na aktywności SPR KTBA przy współpracy z ZMiGM i ZMN, co nie pomniejsza skali jego aktywności. Przedsięwzięcia Porozumienia Samorządowego organizowane są z dużym rozmachem o czym świadczy chociażby frekwencja na dorocznych Forach Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Jak dotąd (od 2014 do 2020) zorganizowanych było 7 Forów, kolejno w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach i Forum on-line w 2020 roku z udziałem unijnej koordynator Korytarza Bałtyk-Adriatyk p. Anne Jansen. Zgodnie z intencjami sygnatariuszy stworzona grupa kilkudziesięciu miast, gmin i regionów może skutecznie zabiegać o szybką i optymalną ekonomicznie realizację polskiej części Korytarza, w szczególności całej autostrady A1. Inicjatywa Unii Europejskiej budowy trans-europejskich korytarzy komunikacyjnych, w tym Korytarza Bałtyk–Adriatyk ogłoszona 17 października 2013 r. stwarza realne szanse na integrację krajów, regionów i miast położnych w orbicie jego wpływów. Włączenie strefy Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego nr VI do poszerzonej strefy Korytarza Trans-Europejskiej Sieci Transportowej Bałtyk-Adriatyk zwiększa możliwości rozwoju wielkiej osi komunikacyjnej Europy. Tworzy pomost pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem obejmujący wiele ważnych, dynamicznie rozwijających się miast środkowej Europy. Ich łączny potencjał gospodarczy i kulturowy sytuuje je w gronie najważniejszych graczy w europejskiej przestrzeni. Inicjatywa ta stanowi również ogromne wyzwanie dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia dając szansę na podniesienie jakości i potencjału komunikacyjnego, a tym samym na realizację podstawowego celu samorządów jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Celem porozumienia jest:

  1. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej członków – do uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwojowych, służących realizacji korytarza. Popularyzacja dobrych praktyk oraz polityk i projektów europejskich i narodowych, służących sukcesowi idei Korytarza na poziomie lokalnym.
  2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć rządowych, służących rozwojowi połączeń drogowych, kolejowych oraz wodnych, w tym wzdłuż dróg wodnych śródlądowych, zintegrowanych węzłów i systemów transportowych i logistycznych w miastach – w strefie Korytarza.
  3. Współpraca z administracją państwową oraz regionalną – dla zapewnienia efektywnych struktur współdziałania – dla efektywnej realizacji infrastruktury i systemów transportowych Korytarza.
  4. Monitoring rozwoju Korytarza w obszarze działalności stowarzyszeń.
  5. Inicjowanie i uczestnictwo w rozwoju połączeń trans granicznych, służących europejskiej spójności i integracji.
demo-attachment-69-circle