Statut
stowarzyszenia polskich regionów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk
paragraf
paragraf

(tekst jednolity na 05.12.2019)

Preambuła

W związku z postanowieniami Listu Intencyjnego samorządów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce, podpisanego w dniu 23 czerwca 2010 roku w Gdyni, niniejszym tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk”.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, zwane dalej: „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 3) niniejszego statutu.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 4.

1. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony. 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać własne logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) kreowanie oraz promocja w kraju i za granicą strefy rozwojowej wyznaczonej przez polską część komponentu drogowego i kolejowego korytarza Bałtyk-Adriatyk, stanowiącego element sieci bazowej TEN-T; 2) zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce; 3) inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.); 4) monitoring realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych ze źródeł publicznych i prywatnych; 5) inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły i drogi wodnej rzeki Odry, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzeganie standardów środowiskowych).

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z przedsiębiorstwami branży transportowo-logistycznej, przewoźnikami kolejowymi i drogowymi, użytkownikami dróg wodnych śródlądowych, instytucjami publicznymi i społecznymi; 2) działania promocyjne i lobbingowe na rzecz Korytarza Transportowego BałtykAdriatyk: udział w konferencjach, prezentację na targach, przygotowywanie materiałów promocyjnych (folderów, ulotek, prezentacji multimedialnych, filmów promocyjnych); 3) współpracę z ośrodkami zagranicznymi (jednostkami publicznymi, stowarzyszeniami, związkami międzygminnymi) ze Skandynawii, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (basenu Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego) i innych zainteresowanych państw na rzecz aktywizacji Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, wzmocnienia jego potencjału ekonomicznego i pozycji politycznej w Europie; 4) udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej, posiedzeniach zespołów i komitetów dotyczących korytarza.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych; 2) wspierających; 3) honorowych.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym mogą być wyłącznie samorządy województw, położonych w strefie rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia; 2) wglądu do protokołów walnych zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; 4) uczestniczenia z prawem głosu w Walnych Zebraniach; 5) uczestniczenia, na zasadach określonych przez Zarząd, w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 6) korzystania, na zasadach określonych przez Zarząd, z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) przestrzegania statutu Stowarzyszenia; 2) czynnego uczestnictwa w realizowaniu celów statutowych; 3) regularnego opłacania składek.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym mogą być jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoby prawne, niezależnie od siedziby, które popierają działalność Stowarzyszenia i deklarują wsparcie na rzecz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą stać się członkiem wspierającym po złożeniu w formie pisemnej: oświadczania woli wstąpienia do Stowarzyszenia oraz deklaracji wsparcia na rzecz Stowarzyszenia, i podjęciu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo:

1) brać udział z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia; 2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia; 3) uczestniczyć na zasadach określonych przez Zarząd, w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Członek wspierający ma obowiązek:

1) przestrzegania statutu Stowarzyszenia; 2) aktywnego włączania się do działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona w działalności na rzecz Stowarzyszenia. 2. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 3. Członkom honorowym przysługują prawa, o których mowa w § 10 ust. 3.

§ 12.

Utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej; 2) wykluczenia ze Stowarzyszenia, na mocy uchwały Walnego Zebrania, za rażące naruszenie postanowień statutu, lub działania na szkodę Stowarzyszenia, z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie; 3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, na mocy uchwały Walnego Zebrania, z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres roku, mimo pisemnego upomnienia; 4) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

Rozdział 4 . Władze Stowarzyszenia

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie; 2) Zarząd; 3) Komisja Rewizyjna.

§ 14.

1. Walne Zebrania stanowią delegaci członków zwyczajnych. 2. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi oraz inne zaproszone osoby.

§ 15.

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata od dnia wyboru, a wybór członków tych władz odbywa się na Walnym Zebraniu, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 2. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5. Walne Zebranie

§ 16.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Każdy z Członków zwyczajnych reprezentowany jest na Walnym Zebraniu przez jednego delegata. 3. Delegat członka zwyczajnego Stowarzyszenia wybrany do Zarządu traci swoją funkcję w Walnym Zebraniu na rzecz nowo wyznaczonego delegata. 4. Rozstrzygnięcia Walnego Zebrania podejmowane są w formie uchwał. 5. Do udziału w głosowaniach nad uchwałami uprawnieni są delegaci. 6. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos. § 17.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian; 2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów; 3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym: przewodniczącego i sekretarza; 4) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich opłacania; 5) uchwalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia; 6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości; 7) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych, w tym rocznego planu finansowego i rocznego planu działalności ; 8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 9) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej; 10) podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa w Stowarzyszeniu, w tym nadawanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia; 11) rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia na działalność Stowarzyszenia; 12) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie uchwala wysokość składki członkowskiej na dany rok – w roku poprzedzającym wraz z przyjęciem rocznego planu finansowego. 3. Roczny plan działalności Stowarzyszenia oraz roczny plan finansowy na dany rok są uchwalane w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego. 4. Uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz planu finansowego są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 5. Uchwała w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, w terminie do końca II kwartału roku następującego po roku rozliczeniowym.

§ 18.

1. Walne Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, w szczególności w celu:

1) uchwalenia rocznego planu finansowego; 2) udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy z pisemnym powiadomieniem członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, na wniosek:

a) Komisji Rewizyjnej; b) 1/3 liczby członków zwyczajnych.

§ 19.

1. Posiedzenie Walnego Zebrania, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania na wniosek, w terminie o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca zawiadamia członków Stowarzyszenia o powyższym i wyznacza miejsce i termin Walnego Zebrania. Powiadomienie dokonywane jest w trybie określonym w § 18 ust. 2 pkt 1.

§ 20.

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych delegatów wynosi:

1) w pierwszym terminie – ponad połowę ogólnej liczby delegatów; 2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów, o ile termin ten podany był w powiadomieniu, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1.

2. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie wyklucza się podejmowanie uchwał w sprawach wysokości składki członkowskiej, planu finansów oraz udzielenia bądź odmowy absolutorium.

3. Dopuszcza się udział w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której delegaci mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zebrania; 3) wykonywanie przez delegata prawa głosu przed lub w toku Walnym Zebraniu.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym. 3. Głosowanie tajne przeprowadza się także, jeżeli Walne Zebranie podejmie taką decyzję zwykłą większością głosów. 4. Do liczby osób obecnych na Walnym Zebraniu wlicza się również osoby uczestniczące w głosowaniu w trybie opisanym w § 20 ust 3.

Rozdział 6. Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.

Zarząd kieruje i zarządza działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 23.

1. Zarząd składa się z 3- 5 członków, w tym: prezesa i dwóch wiceprezesów. 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego wiceprezes. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany, z zastrzeżeniem, że mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. W przypadku, gdy do końca kadencji pozostaje nie więcej aniżeli 3 miesiące, jak również w przypadku gdy po ustąpieniu, odwołaniu lub śmierci liczba członków Zarządu wynosi co najmniej 3, można odstąpić od uzupełnienia składu osobowego.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 2) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i naukowymi w sprawach dotyczących działalności statutowej; 3) opracowywanie projektów planów działania Stowarzyszenia oraz projektów planów finansowych, w tym projektu rocznego planu finansowego; 4) opracowywanie projektu zasad gospodarowania mieniem i ich aktualizacji; 5) wykonywanie rocznego planu finansowego oraz gospodarowanie mieniem Stowarzyszenia w ramach tego planu; 6) składanie corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu; 7) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania; 8) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania; 9) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania.

§ 25.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona. 3. Rozstrzygnięcia Zarządu są podejmowane w formie uchwał. 4. Uchwały podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem Zarządu, w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Zarządzający głosowanie powinien określić na piśmie termin, w którym głosowanie powinno się zakończyć. 6. Uchwała Zarządu podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie ze wskazaniem trybu, w jakim nastąpiło głosowanie oraz podpisana przez wszystkich członków Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu. 7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 8. Obsługę techniczną pracy Zarządu zapewnia sekretariat Zarządu działający przy Prezesie Zarządu, który prowadzi także rejestr uchwał Zarządu.

 

Rozdział 7. Komisja Rewizyjna

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech delegatów członków zwyczajnych, w tym przewodniczącego i sekretarza. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 27.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek; 2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości; 3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności; 4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielnie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3. Wniosek o udzielnie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi, jest przekazywany Walnemu Zebraniu w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi, bez wniosku Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 8 Głosowanie, zwoływanie posiedzeń władz Stowarzyszenia

§ 28.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:

1. uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia; 2. głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w Statucie lub w wyniku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 21 ust. 3; 3. obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane, a do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał.

 

Rozdział 9. Majątek Stowarzyszenia

§ 29.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki finansowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z następujących źródeł:

1) składek członkowskich i opłat wpisowych; 2) dotacji; 3) darowizn, spadków i zapisów, 4) ofiarności publicznej.

§ 30.

1. Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie. 2. Zasady rozliczania kosztów, w szczególności zwrotu kosztów ponoszonych w związku z udziałem w organach Stowarzyszenia, jak również kosztów ponoszonych w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu.

§ 31.

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). 2. Do czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu, w tym do rozporządzania mieniem lub zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 10.000 zł niezbędna jest zgoda wyrażona w formie uchwały Zarządu. 3. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do czynności prawnych w granicach umocowania określonych w tej uchwale. 4. Prezes Zarządu upoważniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sytuacjach gdy nie wywołują one zobowiązań finansowych, w szczególności . podpisywania deklaracji poparcia, listów intencyjnych itp.

§ 32.

W ramach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia obowiązują następujące zakazy:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia; 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków władz oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział 10. Rozstrzyganie sporów

§ 33.

1. Do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, na ich wniosek może zostać powołany Sąd Polubowny. 2. Sąd Polubowny składa się z trzech członków zwyczajnych Walnego Zebrania, którzy nie są stroną w zaistniałym sporze. 3. Sąd Polubowny rozstrzyga w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział 11. Przepisy końcowe

§ 34.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów delegatów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35.

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia jeżeli obrady odbywają się w pierwszym terminie lub 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, jeżeli obrady odbywają się w drugim terminie. 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz cel na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną.

§ 36.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr Stowarzyszenia celem dokonania stosownych wpisów.

§ 37.

W sprawach, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Chorzów 05 grudnia 2019 roku