Forum Fracht logo

Relacja z IX Edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021

W dniach 18-19 sierpnia 2021 r. w warszawskim hotelu Regent odbyła się IX edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT. Przeniesienie konferencji do Warszawy jeszcze bardziej zdynamizowało Forum oraz zapewniło udział w nim przedstawicieli polskiego rządu (Ministerstwa Infrastruktury). W konferencji organizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie ENEIA uczestniczyło kilkudziesięciu uczestników w tym przedstawicieli władz krajowych i samorządowych, ambasad Kazachstanu, Azerbejdżanu i Ukrainy, Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, portów morskich, operatorów kolejowych, intermodalnych i logistycznych oraz instytucji otoczenia biznesu. W Forum uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w tym wiceprezes SPR KTBA Sławomir Kopyść.    

Forum FRACHT  to spotkanie, podczas którego eksperci, przedstawiciele parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzą się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które mają przyczynić się do wzrostu przewozów intermodalnych w Polsce. Forum budzi duże zainteresowanie za granicą, zwłaszcza w krajach takich jak Kazachstan, Ukraina, Uzbekistan czy Azerbejdżan. Obecność zagranicznych delegacji umożliwia zacieśnianie relacji gospodarczych na szlakach transportowych Europa-Azja.

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński przedstawił prezentację pn. „Jak pandemia zmienia świat”, w której wykazał znaczenie politycznych i ekonomicznych relacji handlowych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku w kontekście wojen handlowych, protekcjonizmu i nacjonalizmu. Osobną część analizy obejmowała konsekwencje wyborów w USA oraz BREXIT-u. Prelegent przedstawił nowe obszary rywalizacji politycznych, gospodarczych i militarnych (embarga, zakazy dostaw, zamykanie technologicznych i surowcowych rynków). Po analizie światowych uwarunkowań transportu lądowego, lotniczego oraz morskiego skupił się na szansie, jaką stwarza sytuacja po pandemii dla Polski, a zwłaszcza dla polskich portów morskich. 

Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel wygłosił wystąpienie pn. „Transport w Krajowym Programie Odbudowy i w nowej perspektywie unijnej”. Wskazał, że w 2020 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 10,7 proc. według masy i 15 proc. według pracy przewozowej. Taki wynik stanowi wzrost w stosunku do 2019 r., kiedy udziały te wyniosły odpowiednio 8,3 proc. i 12,6 proc. „Statystyki wskazują, że następuje ciągły wzrost udziału transportu intermodalnego na rynku przewozów kolejowych. Obserwowany w ostatnich latach trend wymaga wsparcia, które będzie finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027” – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Wiceminister Grzegorz Witkowski wziął udział w panelu dotyczącym sytuacji polskich portów morskich w dobie pandemii. W trakcie wystąpienia podkreślał ich dobrą kondycję. „Polskie porty morskie mają ambicje stania się hubem transportowym dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Cechuje je wysoki potencjał, a ich wyniki przeładunkowe pozostają na bardzo dobrym poziomie. Nawet w trudnym roku 2020 były znacznie wyższe niż jeszcze kilka lat temu” – powiedział wiceminister.

Prezentację „Przewozy towarowe w przestrzeni euroazjatyckiej i na jedwabnym szlaku w okresie pandemii COVID – 19” wygłosił prof. ALK Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), natomiast Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transport Kolejowego: „Przewozy towarowe w 2020 roku. Główne szlaki komunikacyjne i potoki towarowe. Wielkość i struktura przewozów towarowych”. Odbyło się także wystąpienie Alicji Kozłowskiej, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Urzędu Transportu Kolejowego oraz Sylwii Cieślak-Wilk p.o. zastępcy dyrektora Centrum Unijnych pn. „Wykorzystanie środków finansowych w programach wspierających rozwój transportu intermodalnego, doświadczenia i wnioski na nową perspektywę unijną”.

Pierwszy dzień obrad zakończył panel dyskusyjny pn. „Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej pandemii koronawirusa”, w którym zastanawiano się nad kwestiami: jakie działania podejmują porty aby nie tylko zapobiec spadkom przeładunków, ale wprost przeciwnie zwiększać ich wolumen? Porty morskie a brexit, współpraca z partnerami logistycznymi Wielkiej Brytanii, Projekty inwestycyjne polskich portów morskich, Jak zaostrzyła się konkurencja między portami, kto wygrał kto przegrał? Jakie są nowe formy współpracy między portami Azji i Europy regionów w Europie?

 

Drugi dzień obrad rozpoczęła prezentacja projektu suchego portu w Emilianowie – bramy do Portu w Gdyni przedstawiona przez Pawła Bukowskiego – Prezesa Zarządu Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. 

W drugim panelu pn. „Nowe korytarze transportowe, nowe inicjatywy, na ile zagrożenia na ile szanse, czy można być wobec tych procesów obojętnym” rozpatrywano kwestie zaplecza Bałtyku sięgającego Morza Czarnego i Adriatyku, rywalizacji na jedwabnych kolejowych szlakach, inicjatywy dotyczącej poszukiwania nowych korytarzy (m.in. korytarza transportowego Odessa – Gdańsk), poszukiwania nowych relacji gospodarczych (Chiny – Ukraina, Niemcy – Ukraina), połączeń ze Skandynawią i nowych terminali logistycznych na nowych szlakach. Uczestnikiem panelu był m.in. Stanisław Szultka – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, reprezentujący też SPR KTBA. Prelegent przedstawił uwarunkowania konkurencyjności korytarza Bałtyk-Adriatyk na tle innych europejskich korytarzy, w tym zagrożenia związane z budową korytarza Via Carpatia, który przechodzi przez Polskę i biegnie w kierunku Kłajpedy. Pozytywnie ocenił natomiast plany gdańskiego portu by uruchomić stałe połączenia kolejowe do Odessy. Omówił też rolę wymiany gospodarczej Polski ze Skandynawią dla korytarzy transportowych, przypominając, iż SPR KTBA zaangażowane jest w inicjatywę na rzecz wydłużenia BAC na Szwecję.

Trzeci panel pn. „Potrzeba matką wynalazków: Nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne i technologiczne w transporcie” poruszał takie zagadnienia jak: nowe technologie w transporcie, nowe wagony i lokomotywy wielosystemowe, informatyzacja węzłów kolejowych, terminali logistycznych i bocznic, automatyzacja, robotyzacja spedycji i logistyki, nowe technologie znajdujące swoje zastosowanie w e-commerce, finansowanie wyzwań technologicznych stawianych przez rynek przewozów towarowych.

W czwartym, ostatnim panelu pn. „Konkurencyjność Polski w korytarzach transportowych w przewozach intermodalnych i multimodalnych” rozpatrywano takie kwestie jak: rozwój infrastruktury liniowej i punktowej (w tym porty, terminale lądowe oraz przejścia graniczne), rozwój zachęt do korzystania z transportu intermodalnego, większa ulga intermodalna za korzystanie z sieci PKP PLK, wyzwania dla spedycji, relacje z głównymi graczami dysponującymi ładunkami, nowe technologie, monitoring.

Uczestnik panelu Tadeusz Wilk, Radca Prezesa Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przedstawił uwarunkowania przewozów drogowych w Europie i na świecie wraz z wykazaniem roli Polski. Jak powiedział prelegent 32 % europejskiej pracy przewozowej realizowanej jest przez polskich kierowców, co daje Polsce pierwsze miejsce przed Niemcami i Hiszpanią. Wynik ten osiągany jest bez jakichkolwiek dotacji, które wspierają np. transport kolejowy, wodny i intermodalny. W przeciągu ostatnich 15 lat odnotowano kilkuset procentowy wzrost ilości firm transportowych i pojazdów eksploatowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Polscy przewoźnicy drogowi obsługują głównie rynki europejskie, ale jeżdżą także do Chin, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Mongolii i Afryki. 

Inny uczestnik panelu dr Michał Graban, reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk przedstawił rolę korytarzy transportowych dla polskich samorządów regionalnych, zwłaszcza tych które ulokowane są wzdłuż Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Jak powiedział prelegent choć województwa nie realizują inwestycji transportowych w sieci TEN-T, to są odpowiedzialne za uchwalanie różnych dokumentów strategicznych, zwłaszcza strategii i planów zagospodarowania przestrzennego, które są niezwykle ważne z punktu widzenia lokalizacji inwestycji logistycznych i zarządzania łańcuchami dostaw. Samorządy regionalne zajmują się także dystrybucją funduszy unijnych i przygotowują regionalne inteligentne specjalizacje. Prelegent omówił także znaczenie Polskiej i pomorskiej przestrzeni wraz z jej portami morskimi z punktu widzenia europejskich i globalnych korytarzy transportowych, m.in. pod kątem Nowego Jedwabnego Szlaku i połączeń transportowych z Kaukazem, Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym. W swojej wypowiedzi uwzględnił także informacje dotyczące roli planowanych inwestycji w drogi wodne śródlądowe w Polsce, w tym omówił założenia dotyczące budowy platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim.    

 

Opr. Michał Graban

 

 

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *